MEDENİ KANUN 6. MADDESİ

I. İSPAT YÜKÜ
Madde 6 – Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını
dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

TMK 6. MADDESİNİN GEREKÇESİ

Madde 1984 tarihli öntasarının 6 ncı maddesinden kısmen değiştirilerek alınmış, konu ve kenar başlıkları günümüz diline uyarlanarak aynen korunmuştur.

TMK 6. MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY  KARARLARI 

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/3920 E., 2020/237 K., 20.1.2020 T.

Öte yandan, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesiyle 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 6. maddesi uyarınca herkes iddiasını ispatla mükelleftir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/25927 E., 2019/12340 K., 10.12.2019 T.

Dava; emanet edilen paranın davalının iddia ettiği kadar olmamasına rağmen olay çıkmaması için verilen paranın tahsili istemine ilişkindir.Temyize konu uyuşmazlıkta; ispat yükünün davanın hangi tarafında olduğu noktasında toplanmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmü uyarınca; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İleri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimsenin, iddia ettiği olayı kanıtlaması gerekir ( HMK m.190 ).

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/221 E., 2019/8290 K., 23.10.2019 T.

HMK’nın ispat yükünü düzenleyen 190. maddesine göre ispat yükü; kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi gereğince de, kural olarak, herkes iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir