MEDENİ KANUN 11. MADDE

Erginlik
Madde 11 – Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.
Evlenme kişiyi ergin kılar

TMK 11 Gerekçesi

Madde 11– Yürürlükteki Kanunun 11 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu maddenin kenar başlığı “Rüşt” yerine günümüz diline uygun olarak “Erginlik” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede kullanılan “ikmal” sözcüğü yerine bunu daha iyi ifade eden “doldurma” sözcüğü kullanılmıştır.

TMK 11 Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/17156 E., 2014/6102 K., 3.4.2014 T.

“Somut olayda, müşterek çocuk Ü.’in 06.02.2011 tarihinde evlendiği iddia edilmektedir. TMK’nun 11/2. maddesine göre ‘Evlenme kişiyi ergin kılar’ ve aynı Kanunun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun ergin olmasıyla sona erer. Ancak küçük ergin olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük ergin olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer. Somut olayda, müşterek çocuk Ü.’in 06.02.2011 tarihinde evlendiği iddia edilmektedir. TMK’nun 11/2. maddesine göre ‘Evlenme kişiyi ergin kılar’ ve aynı Kanunun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun ergin olmasıyla sona erer. Ancak küçük ergin olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük ergin olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2012/8237 E., 2012/10959 K. 21.6.2012 T.

“Davacı H.Ö. 08/01/1984 doğumlu olup eldeki dava 19/04/2006 tarihinde davacının velisi tarafından 22/06/2001 tarihinde velayeten verilen vekaletnameye dayanılarak açılmıştır. Dava açıldığı tarihte davacı reşittir. Bu nedenle davacının velisi tarafından velayeten verilen vekaletname ile dava açılamaz. Mahkemece davacıya vekaletname eksikliğini gidermesi için süre verilip, eksiklik giderildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/10282 E., 2003/11461 K., 17.9.2003 T.

“Tarafların müşterek çocuğu A*’in ergin olduğu gözetilmeden, kendisi tarafından açılmış bir yardım nafakası davası da bulunmadığı halde, bu çocuk için davalı babanın iştirak nafakası ile yükümlü tutulması usul ve yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/2902 E., 2003/3816 K., 19.3.2003 T.

(Dava(Evliliğin İptali Davası) içerisinde onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olan davalı hakkında açılan evliliğin iptali davası reddedilmelidir.)

İnceleme tarihi itibariyle 12.12.1984 doğumlu S. onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olduğundan davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir